10/08/2016

Productie

Aangepaste onderhanden werk waardering

Xibis heeft oplossingen voor een onderhanden werk waardering gebaseerd op gerapporteerde aantallen per bewerking. Dit in tegenstelling tot standaard Baan dat het OHW waardeert gebaseerd op gerapporteerde uren en verbruikte materialen. Tevens is hierdoor de OHW-waarde (desgewenst) altijd kleiner dan verkoopwaarde, een logica welke in standaard Baan niet bestaat.

Automatisch aanmaken en verwerken van productieorders

Xibis heeft oplossingen verzorgd waarbij automatisch productieorders aangemaakt worden en in bepaalde gevallen zelfs geheel geautomatiseerd verwerkt worden. Hierbij worden de orders aangemaakt op basis van een aangeleverde file vanuit een ander systeem.

Bewerkingen en productieorders collectief gereedmelden

Xibis heeft een oplossing gemaakt om bewerkingen en productieorders collectief gereed te kunnen melden inclusief automatisch backflushen. In standaard Baan is dit niet mogelijk.

Blokbewerkingen in de routing

In Baan is standaard geen mogelijkheid om “blokken van bewerkingen” (een aantal bij elkaar behorende individuele bewerkingen) in één actie in een nieuwe routing in te voeren, of collectief te wijzigen in een bestaande routing. Xibis heeft een oplossing die dit wel mogelijk maakt. Dit bespaart veel onderhoudstijd en borgt consistentie binnen de diverse routings.

Clusterorders voor materiaalafgifte

Xibis heeft een oplossing ontworpen en gebouwd voor een klant waarbij materiaal geclusterd (collectief) uitgegeven wordt, waarna de uitgegeven hoeveelheid automatisch naar rato van de voorgecalculeerde hoeveelheden per productieorder afgeboekt wordt. Deze afgiften worden in een soort magazijnorders vastgelegd, waardoor de magazijnaansturing ook verbeterd wordt.

Collectief aanpassen van taken en afdelingen

Na verloop van tijd veranderen inzichten in hoe de productie aangestuurd en gestructureerd moet worden. Het is onder bepaalde condities mogelijk taak- en afdelingsnummers om te coderen c.q. aan te passen. Hiermee wordt voorkomen dat historische “ballast” de huidige gang van zaken verstoord.

Controlelijsten op openstaande productieorders

Xibis heeft een aantal controleprogramma’s gemaakt om vervuiling in de vorm van nog openstaande productieorders te constateren.
Te denken valt aan de rapportage van gerapporteerde aantallen, wanneer laatste rapportage (uren en/of aantallen).
Mogelijke gevolgen van onterecht nog openstaande productieorders zijn bij voorbeeld onduidelijke logistieke gegevens (materiaal- en capaciteitsplanning) en mogelijk incorrecte onderhanden werk cijfers.

Diverse projectgegevens in 1x printen

Xibis heeft oplossingen verzorgd waarbij op basis van een eenmalig ingevoerd project- of ordernummer diverse verschillende printsessies automatisch gestart worden. Onder bepaalde condities kan de gebruiker per sessie aangeven naar welke printer de output gestuurd moet worden.

Gebruik van backflushmagazijnen t.b.v. combinatie van handmatige afgifte op productieorders en backflushen

Vaak worden bepaalde componenten niet per order uitgegeven en andere juist wel. Om de materiaalaansturing en beheersing te verbeteren is het gebruik van diverse soorten productiemagazijnen (o.a. backflushmagazijnen) een goed hulpmiddel.
Xibis heeft veel ervaring en praktische oplossingen hiervoor.

Herstructurering stuklijsten en routingen

Xibis heeft bij haar klanten diverse geautomatiseerde aanpassingen in stuklijsten en routingen doorgevoerd. Nu de meeste Baansystemen een aantal jaren in gebruik zijn, zien wij steeds meer bedrijven waar hetzij de markt, hetzij voortschrijdend (ander) inzicht ertoe leidt dat de huidige productstructuur c.q. het logistiek concept niet meer aansluit op de eisen en wensen. Vaak lijkt het een groot probleem om de productstructuren (stuklijst, routing, artikelopbouw, artikelnummers etc.) aan te passen aan de nieuwe eisen. In menig geval bleek na een goede analyse dat veel aanpassingen wel degelijk met relatief beperkte inspanningen mogelijk waren.

Inzicht in inkoop- en productieresultaten

Diverse overzichten zijn ontwikkeld om klantspecifieke inzichten in inkoop- en productieresultaten te kunnen tonen. Hierbij wordt naast financiële gegevens ook de bijbehorende logistieke gegevens getoond.

Klantspecifieke productie van standaard artikelen zonder PCS

De projecten module pcs is in bepaalde gevallen een te zwaar medium voor de aansturing van de productie van 95% standaard artikelen met slechts enkele klantspecifieke kenmerken (bij voorbeeld iets andere verpakking of bedrukking).
Xibis heeft een oplossing gebouwd waarbij de klantspecifieke kenmerken zoveel mogelijk eenmalig vastgelegd worden, zodat de standaard producten toch in een klantspecifieke uitvoering geproduceerd kunnen worden, zonder dat de pcs-module gebruikt dient te worden.

Nabootsen productieorderdocumenten zonder order

Om inzicht te geven welke productieorders er exact uit een multi-level productstructuur zouden komen zonder dat hier al een order voor is aangemaakt heeft Xibis ooit een oplossing gemaakt waarbij wij voor ieder maakdeel een printverslag genereren conform de opzet van de productieorderdocumenten. Hiermee is voor de gebruiker zeer inzichtelijk welke effecten / orders het gevolg zouden zijn van het inleggen van een order.

Normtabellen in Excel of Access geïntegreerd met Baan routing (stuktijd)

In Baan is de opzet van de normtabellen voor berekening van de stuktijd in de routing beperkt: dit is een matrix van slechts 24 x 24, met zeer beperkte “intelligentie”.
Tevens houdt Baan niet vast op basis van welke normtabel een stuktijd berekend is.
Xibis heeft een oplossing waarbij men in Excel of Access de normtabellen kan opbouwen, waarbij deze vanuit het veld “stuktijd” aangeroepen worden.
Tevens kunnen de routings collectief bijgewerkt worden gebaseerd op deze normtabellen.

Opschonen overbodige project werkvoorbereidingsgegevens

Tijdens het opbouwen van de productstructuren binnen de module tipcs worden regelmatig klantspecifieke artikelen aangemaakt. Ook worden op diverse niveaus alternatieve artikelen ingebouwd. Als de project specifieke stuklijsten worden omgezet in de uiteindelijke productiestuklijsten kunnen er overbodige klantspecifieke artikelen en structuren achterblijven. Om een helder beeld te hebben van hetgeen daadwerkelijk van toepassing is in het project, worden de uiteindelijk niet gebruikte artikelen en stuklijsten vaak handmatig verwijderd. Xibis heeft een oplossing die alle overbodige artikelen en structuren automatisch verwijderd.

Productieorder bewerkingen en/of orders gereed melden

Gebaseerd op een externe file van bij voorbeeld een machine-registratiesysteem worden bewerkingen en/of productieorders geautomatiseerd gereed gemeld in Baan.

Productieorderdocumenten met barcode

Ter vereenvoudiging van de verwerking en de reductie van fouten heeft Xibis op diverse productieorderdocumenten barcodes gerealiseerd.

Productie-outputmeting per bewerking per dag

Binnen Baan is het niet mogelijk de geproduceerde aantallen per bewerking per dag te meten. Baan registreert namelijk alleen het cumulatief aantal per bewerking en logt nergens de individuele boekingen per dag. Xibis heeft een oplossing gebouwd waarbij de gereedmeldingen per bewerking, maar ook per order, afdeling, taak etc. wel per dag inzichtelijk gemaakt worden. Naast een dag, kan ook ieder ander tijdvak gedefinieerd worden. De gegevens kunnen vervolgens flexibel bewerkt en gepresenteerd worden in een applicatie buiten Baan.

Productievoortgangsregistratie en rapportage in urenregistratie zonder koppeling

In standaard Baan is het verwerken van de productievoortgang (“aantal gereed”) in de urenregistratie altijd gekoppeld aan de productieplanning: registratie in HRA leidt onlosmakelijk tot het bijwerken van de productieplanning in sfc.

Dit is in bepaalde gevallen ongewenst.
Xibis heeft een oplossing waarbij de voortgang/productie geregistreerd kan worden in de urenregistratie, zonder dat de productieplanning beïnvloed wordt. Daarentegen zijn er wel diverse voortgangs- en productiviteitsoverzichten (per afdeling/machine/order/medewerker) te maken dankzij deze registratie.

Vereenvoudigingen materiaalverantwoording

Voor een aantal bedrijven heeft XIBIS zeer praktische en vooral tijdsbesparende oplossingen gemaakt om de materiaalverantwoording in de productie te vereenvoudigen.
De oplossingen variëren van het “slim” gebruik maken van de diverse Baan mogelijkheden (backflushen, “productiemagazijnen”, onderhanden werk magazijnen, grijpvoorraad, etc.) tot de introductie van clusterorders. Een clusterorder is een soort verzamelpickorder voor het magazijn waarop collectief gepickt en afgegeven wordt, waarna geautomatiseerd de materialen aan de productieorders toegewezen worden. De clusterorder is een combinatie van het gemak van backflushen en de accuratesse van de individuele handmatige afgiften.

Verwerking voortgangsrapportage per productieorder/bewerking

Xibis heeft oplossingen voor de geautomatiseerde verwerking van de voortgangsrapportage per productieorder/bewerking in Baan. Invoer is dan gebaseerd op data (file) van een extern productiebeheerpakket.

Volledig geautomatiseerde productieorder verwerking

Xibis heeft oplossingen voor het volledig geautomatiseerd aanmaken, vrijgeven, gereedmelden en backflushen van productieorders. De invoer is dan gebaseerd op data (file) van een extern productiebeheerpakket.

Wegboeken productieorder naleveraantal kleiner dan X

Bij het afsluiten van productieorders ontstaan vaak meldingen dat er nog zeer kleine hoeveelheden op nalevering staan.
Xibis heeft diverse programma’s gemaakt om deze “vervuiling” geautomatiseerd op te ruimen. Dit voorkomt veel handmatig werk.